Coronavirus Information på dansk / Information in English

Projekt I – Københavns Universitet

Projekt I: Brugeres oplevede erfaringer med alternative behandlingsformer

Formål 

Formålet med denne undersøgelse er at undersøge klienters kropslige oplevelser ved alternative behandlingsforløb. Inden for akupunktur, zoneterapi og meditation, tre af de mest udbredte alternative behandlingsformer i Danmark, undersøges ’vellykkede’ behandlingsforløb med henblik på fra et klientperspektiv at få beskrevet, hvorledes de enkelte behandlinger og behandlingsforløb opleves at virke. Undersøgelsen bidrager til en forståelse af, hvad der får folk til at opsøge alternative behandlingsformer. Projektet er indledt i 2006.

Forskningsspørgsmål

Undersøgelsen besvarer følgende spørgsmål:

  • Hvordan opleves hvilke handlinger (egne/behandlerens) af klienterne at bedre, modvirke, afhjælpe eller på anden måde forandre eller neutralisere kropslige symptomer?
  • Kan der i et bredt spektrum af subjektive oplevelser af virkninger spores nogle mønstre, der kan bidrage til en anden forståelse af ’effekter’ end dem, man er opmærksomme på at undersøge i det konventionelle behandlingssystem?
  • Kan sådanne eventuelle mønstre danne baggrund for at udvikle parametre, der kan kvantificeres, med henblik på at kvalificere effektmålinger?

Der er indsamlet et omfattende empirisk materiale. 46 klienter er hver fulgt over seks behandlinger og interviewet tre gange, ved henholdsvis anden, fjerde og sjette behandling. Materialet består af i alt 138 dybdegående kvalitative interviews, af observationer af anden og fjerde behandling, i alt 92 observationer, dagbøger fra klienterne og behandlerne, 46 spørgeskemaer med oplysninger om køn, alder, familie, uddannelse, erhverv samt anledning til at opsøge alternativ behandling.

Deltagende forskere 

Projekt I gennemføres af lektor, ph.d. Inge Kryger Pedersen, lektor, ph.d. Charlotte Baarts, forskningsassistent Mathilde Høybye-Mortensen samt professor, ph.d. Reinhardt Stelter (Institut for Idræt, Københavns Universitet).