Coronavirus Information på dansk / Information in English

Projekt III – Københavns Universitet

Projekt III: Virkningsfulde relationer? Betydningen af klient-behandler-relationer set fra et behandlerperspektiv

Formål 

Formålet er at udforske den viden, som behandlerne lægger til grund for deres behandling eller skaber i mødet med klienten. Hermed søger projektet ud fra et behandlerperspektiv at indkredse:

  • Hvilken rolle spiller relationen mellem klient og behandler for behandlingsforløbet?
  • Hvordan forsøger behandlerne til klienterne at skabe relationer, der rummer tillidselementer

Forskningsspørgsmål

Hovedspørgsmålet er således: Hvilke typer viden om og relationer til klienten findes relevant inden for forskellige behandlingsformer? Undersøgelsen har endvidere til formål at knytte an til de to øvrige delprojekter ved at undersøge hvorledes behandlerperspektivet kan bidrage til en forståelse af kroppens rolle i forskellige behandlingformer.

Materialet er indsamlet ved individuelle interviews med behandlere, gruppeinterview med behandlere fra de tre behandlingsformer og observationer af behandlinger.

Deltagende forskere 

Projektet gennemføres af post doc. Kristina Grünenberg.