Coronavirus Information på dansk / Information in English

Projekt II – Københavns Universitet

Projekt II: Alternativ og konventionel behandling mod kroniske lidelser - En kvalitativ undersøgelse af astmapatienters erfaringer med kombinationen af forskellige behandlingssystemer

Formål 

Formålet er at undersøge, hvorledes kronisk syge klienter med den kroniske folkesygdom astma navigerer mellem forskellige behandlingssystemer. Omkring en kvart million voksne danskere har astma, og overfølsomhedssygdomme er en af de otte sygdomsgrupper, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har identificeret som folkesygdomme, hvor en særlig indsats er påkrævet for forebyggelse og behandling. Alternative behandlinger anvendes i stigende grad for astma og allergi. Imidlertid er klienterfaringer med kombinationer af konventionel og alternativ behandling forskningsmæssigt underbelyst.

Forskningsspørgsmål

Projektet tager udgangspunkt i et tilfældigt udvalg af astmapatienter med henblik på at undersøge deres oplevede virkninger af forskellige behandlingsformer, henholdsvis konventionelle og en kombination af konventionelle og alternative. Projektet vil isærligt afsøge de tillidsformer, patienterne tillægger betydning i optimeringen af sundhedsstrategier, og den overordnede problemstilling er: Hvilke tillidsformer udvikles der i forskellige behandlingssystemer? Det empiriske materiale består af dybdegående kvalitative interviews med astmapatienter, der deltager i et klinisk forsøg hvor de modtager konventionel biomedicinsk behandling, og hvor en tredjedel agerer kontrolgruppe. En anden tredjedel modtager udover den konventionelle behandling, homøopatisk behandling, og den sidste tredjedel bliver behandlet med den konventionelle astmamedicin i kombination med zoneterapi.

Projektet udføres i samarbejde med HELZE-projektet ved Århus Sygehus under ledelse af professor, dr. med. Ronald Dahl. Projektet er godkendt af den Videnskabsetiske Komite og Datatilsynet.

Deltagende forskere 

Undersøgelsen udføres af ph.d-stipendiat Vibeke Holm Hansen.