Coronavirus Information på dansk / Information in English

Om forskningsprojektet – Københavns Universitet

Sundhedsstrategier > Om forskningsprojektet

Om forskningsprojektet

Hvorfor forskning i ikke-konventionelle behandlingsformer?

Udviklingen inden for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme rejser etiske og samfundsmæssige problemstillinger, som projektet vil belyse og perspektivere. Sundhedsområdet er blevet 'demokratiseret' ved, at det private marked (privathospitaler, ikke-konventionelle behandlingsformer) og ikke blot staten er udbydere på området. Udbuddet af behandlingsformer er øget kraftigt, men også forebyggelse, krops-modifikationer og -forbedringer muliggøres i stigende grad. Dette giver større valgfrihed for den enkelte, men rejser også en række dilemmaer både for den enkelte og på samfundsniveau for eksempel vedrørende overvejelser om anvendelse af såvel konventionelle som alternative behandlingsformer. Projektet belyser sådanne dilemmaer. Endvidere belyser projektet den almene problematik om ansvarlighed for egen sundhed. Projektets overordnede problemstilling er, hvordan brugere håndterer og oplever forskellige behandlingsformer og -systemer.

Delprojekternes undersøgelser af klient- og behandlererfaringer samt problemstillinger omkring betydning af tillid til behandlere og behandlingssystemer har til formål at skærpe opmærksomheden på, hvad der gør behandlingsforløb vellykkede set fra henholdsvis klient- og behandlerperspektiver. Endvidere søger projektet at styrke begrebslige og metodologiske redskaber i forskningen af forskellige behandlingsformer og -systemer. Dette gøres gennem samarbejde med lægevidenskabelige og andre samfundsvidenskabelige forskere og indebærer refleksioner, hvad forskellige tilgange til empiriproduktion bringer med sig. Projektet søger med disse samarbejdsrelationer at udvikle tværvidenskabelige teorier til belysning af behandlingsformers virkningsmekanismer, med inddragelse af det bio-psyko-sociale samspil.

Forskningsfeltet: samfundsvidenskabelig analyse af sundhedsstrategier

Forskning i brugeres sundhedsstrategier har udviklet sig inden for samfundsvidenskaben de seneste ti år. Det skyldes blandt andet, at lægfolk i høj grad sammensætter deres sundhedsstrategi og brug af behandlingsformer, kostplaner med videre på meget forskellig vis. Hvad der er konventionel henholdsvis alternativ behandling er i bevægelse og varierer nationalt og regionalt.

Forskningsprojektets institutionelle forankring

Forskningsprojektet udføres ved Sociologisk Institut af en række forskere med sociologisk og antropologisk baggrund (se Tilknyttede forskere).

Samarbejdspartnere

Det tilstræbes at etablere og opretholde en bred tværfaglig kontaktflade, og samarbejde på tværs af institutionelle og faglige grænser indgår i forskningsprojektets design. Der er blandt andet etableret et forskningsmæssigt samarbejde med sundhedsvidenskabelige forskere ved Århus Sygehus, og forskerne deltager herudover i en række forskningsnetværk (se under Tilknyttede forskere).  

Eksterne finansieringskilder 

Projektet er støttet af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.

Forskningsprojektets undersøgelser 

Forskningen udføres i tre projekter. Klik på projektets titel for at se en mere uddybende beskrivelse.

Projekt I: Brugeres oplevede erfaringer med alternative behandlingsformer 

Kort beskrivelse: En undersøgelse af oplevede virkninger blandt brugere af tre forskellige og udbredte alternative behandlingsformer: akupunktur, zoneterapi, meditation.

Deltagere: Lektor, ph.d. Inge Kryger Pedersen, lektor, ph.d. Charlotte Baarts.

Projekt II: Alternativ og konventionel behandling mod kroniske lidelser: En kvalitativ undersøgelse af astmapatienters erfaringer med kombinationen af forskellige behandlingssystemer

Kort beskrivelse: Her undersøges klienters erfaringer med en kombination af alternative og konventionelle behandlinger for en bestemt, kronisk sygdom (astma).

Deltagere: Ph.d.-stipendiat Vibeke Holm Hansen.

Projekt III: Virkningsfulde relationer? Betydningen af klient-behandler-relationer set fra et behandlerperspektiv

Kort beskrivelse: En undersøgelse af forskellige forståelsesrammer for praksis blandt alternative behandlere inden for behandlingsformer, der indgår i projekt I og II.

Deltagere: Post doc., ph.d. Kristina Grünenberg.